Solidaire samenleving

Hoger opgeleide mensen doen actiever mee in de samenleving dan lager opgeleide mensen, zijn meer betrokken bij lokale politiek en gaan vaker naar theater of een museum. Een hoge opleiding staat dus bijna garant voor een goed leven, een betere gezondheid en betere kansen op de arbeidsmarkt. Kortom, er is sociale ongelijkheid tussen mensen met een hoge opleiding en mensen met een lage opleiding. Jouw Haarlem wil die kloof bestrijden: of het nu gaat om kinderen met een taalachterstand, laaggeletterden of mensen die niet zo makkelijk aan een baan komen, Jouw Haarlem wil dat ook zij de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of dag­ besteding in een solidaire samenleving telt iedereen mee!

Jouw Haarlem wil

• dat ieder kind ten minste vier dagdelen op een peuter­ speelzaal terecht kan
• dat sociale wijkteams laaggeletterden en mensen met een taalachterstand eerder opmerken en ze opleidings­ mogelijkheden aanbieden
• ondersteuning van de stichting Leergeld, voor gezinnen die geen geld hebben om hun kinderen mee te laten doen met schoolactiviteiten
• herintroductie van schoolzwemmen op de basisschool
• stimuleren dat scholen huiswerkbegeleiding op school aanbieden
• de gemeentelijke  nanciële bijdrage voor deelname van jongeren aan sport en cultuur verhogen naar 120 procent van het sociaal minimum
• simpele aanvraagprocedures voor voorzieningen,  nan­ ciële ondersteuning en kwijtscheldingen
• dat de gemeente mensen benadert die  nanciële hulp nodig hebben
• dat de sociale wijkteams beter bereikbaar en toeganke­ lijk zijn voor mensen die hulp nodig hebben
• uitbreiding van de onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat mensen passende hulp kunnen vinden en krijgen. Ook als zij klachten hebben of een bezwaarprocedure willen beginnen
• dat mensen die zorg nodig hebben, die ook krijgen. Als het budget niet wordt opgemaakt, wordt de helft van het rest­ bedrag bestemd voor onvoorziene uitgaven in het sociaal domein. De andere helft mag anders worden besteed, bij­ voorbeeld aan achterstallig onderhoud
• geen verplichte tegenprestatie voor mensen die lang een bijstandsuitkering hebben, maar ze begeleiden naar betaald werk, vrijwilligerswerk of een zinvolle dagbesteding
• dat de sollicitatieplicht voor 55­plussers vervalt
• experimenten voor een basisinkomen voor mensen in de bijstand
• dat de gemeente het advies van de Haarlemse Participa­tieraad over diversiteitsbeleid concreet uitwerkt
• dat Haarlem zich aansluit bij Amsterdam in Business om banen aan te trekken
• blijvende inzet van de gemeente voor universitair onderwijs in de Koepel
• een studiefonds oprichten zodat ook Haarlemmers met een laag inkomen kunnen studeren
• een tweede havo/vwo­school in Schalkwijk