Technische vragen Rapportage woningbouw Haarlem 2021

1) De ervaring leert dat circa 30% van de plancapaciteit niet volgens planning wordt gerealiseerd (p3.) Wat is uit ervaring de gemiddelde planuitval; dus niet uitstel maar afstel?

2) De realisatie van 10.000 woningen tot 2026 wordt als haalbaar gezien (p3.) Hoe realistisch is dit als we op pagina 4 van de informatienota lezen dat Haarlem alles op alles moet zetten om de woningbouwplannen door te laten gaan?

3) Er zijn vorig jaar 364 woningen in het overige segment toegevoegd (p4.). Kan hier iets over de segmentering gezegd worden (sociaal, midden, vrij) en over aantallen die door transformatie en splitsing zijn toegevoegd ?

4) Van 2021 t/m 2025 zijn er 3577 woningen gepland buiten de ontwikkelzones. Om welke aantallen op welke plekken gaat het?

5) Qua mobiliteit en parkeren moet er soms uitgeweken worden naar andersoortige, maar kwalitatief goede oplossingen (p4.). Wat wordt hiermee bedoeld en zijn hier voorbeelden van?

6) Er is sprake van een additionele woningbehoefte van 4200 voor de periode 2019-2025 (p10.) Komt deze additionele woningbehoefte bovenop de bouwambitie van 10.000 extra woningen t/m 2025? Zo niet, hoe verhoudt deze additionele woningbehoefte zich hiertoe?

7) Waarom ligt het voor de hand om bij nieuwbouw vooral in te zetten op appartementen (p11.)?

8) Kan er een poging gewaagd worden om uit te zoeken in welk segment en in welke wijken de 2454 woningen in het segment ‘overige toevoegingen’ (2016-2020) zijn gerealiseerd (p13.)?

9) Mogelijk moeten er in Haarlem aanvullende maatregelen genomen worden qua stikstof (p19.) Is hier al meer duidelijkheid over?

Terug naar overzicht