Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Haarlem en is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan. De gemeenteraad van Haarlem telt 39 raadsleden. Naast de gemeenteraad is er het College van Burgemeester en Wethouders dat het dagelijks bestuur van de stad vormt.

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het afgesproken beleid.

Taken gemeenteraad

Als gemeenteraadslid heb je drie taken: volksvertegenwoordigend, controlerend en kaderstellend.

Volksvertegenwoordigend

Als volksvertegenwoordiger praat je met burgers, ondernemers en belangenverenigingen. Je signaleert wat er in Haarlem en Spaarndam gebeurt en stelt er aan het college vragen over. Als het nodig is om bij te sturen kun je dat via een motie of initiatiefvoorstel doen. Daar heb je wel de steun van de meerderheid van de Raad voor nodig.

Kaderstellend

De gemeenteraad stelt ook de randvoorwaarden (kaders) vast zoals de doelen die je als gemeente wilt behalen en hoeveel het mag kosten. Dit doe je vooral bij de kadernota en de begroting.

Controlerend

Het college bereidt vervolgens de plannen voor die in de Raad zijn afgesproken en zorgt voor de uitvoering. De gemeenteraad controleert of de uitvoering van het beleid door het college juist gebeurt en of de kosten niet uit de hand lopen. Dit is de controlerende taak van een raadslid. Dat doe je voornamelijk door vragen te stellen. Het college heeft de wettelijke plicht om je vragen te beantwoorden.

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar om besluiten te nemen.

Over deze besluiten wordt in vier aparte commissies gedebatteerd. Als raadslid kun je deze commissievergaderingen op verschillende manieren voorbereiden. Je kunt vragen stellen aan de vak-ambtenaren die bij de gemeente werken. Ook vinden er regelmatig raadsmarkten plaats waarvoor (externe) deskundigen uitgenodigd worden die je kunt bevragen. Je eigen netwerk en expertise is natuurlijk ook een waardevolle informatiebron. De voorbereiding doe je in goed overleg met je fractie, die elke maandagavond bij elkaar komt. De commissie- en raadsvergaderingen vinden op donderdag plaats.

Tijdsbesteding en vergoeding

Wil je je raadswerk goed doen, dan moet je daar zo'n twintig uur per week voor uittrekken. Als raadslid krijg je een vergoeding van €2180,- bruto per maand.